CMPB
Center of Mineralogy and Paleontology of Belgium
CMPB

Index plan du siteStratigraphic Scale of Belgium
->stratbelg.php Site Map

click on pictures to enlarge.
© Pictures : MJX, except otherwise specified.


AGE (MY)

ERA

systems, periods
series, sub-systems, Epochs
STAGES
Sub-stages and other denominations
other names
old names
->0.01

Cenozoic

(Tertiary)

Holocene
(Quaternary sup. or modern)  
(Versilian)
   
->0.12
Pleistocene
(Quaternaire inf. ou Diluvian)
sup.
 
(Tyrrhenian)
Würm
 
(Flandrian) q4
 
mid.
 
(Sicilian)
Riss
 
(Hesbayen) q3
->0.7  
Mindel
 
(Campinian) q2
 
inf.
 
(Calabrian)
Günz
 
(Mosean) q1
->1.75  
Donau-Günz
   

->3.4

Neogene

Pliocene
sup.
plaisancian
Astian
   
(Poederlian) Po
mid.
   
(Scaldisian) Sc
->5.3
inf.
Zanclean
Tabianian
   
(Diestian) D
->7.1
Miocene
sup.
Messinian
Pontian
   
(Bolderian) Bd
->11
Tortonian
(Vallesian)
Vindobonian
 
Anversian
->14.7
mid.
Serravalian
Helvetian
 
->15.8
Langhian
->20.3
inf.
Burdigalian
     
Houthalenian
->23
Aquitanian
     
->28
Paleogene
Oligocene
Chattian
     
 
Rupelian R
Stampian
Stampian s.str.
   
->33.7
Sannoisian
   
->37
Eocene
sup.
Priabonian
Ludian
Lattorfian
 
(Tongrian) Tg
 
(Asschian) As
->40
Bartonian
Marinesian
 
(Wemmelian) We
(Auversian)
 
(Ledian) Le
->46
mid.
Lutetian
 
(Biarritzian)
  (Laekenian) Lk
 
 
Bruxellian B
->53
inf.
Ypresian Y
Cuisian
Sparnacian
Llierdian
 
 
Paleocene
Thanetian
 
Vitrollian
 
Landenian L
 
Selanian
Montian
(Garumnian)
(Heersian) Hs
->65.5
Danian
 
Montian Mn
->72
Mesozoic Secondary
Cretaceous
sup.
Senonian Cp
Maastrichtian M
Rognacian
Begudian
Aturian
 
->83
Campanian
Fuvelian
Valdonnian
->87
Santonian
Emscherian
   
->88
Coniacian
   
   
Turonian Tr
Angoumian
    Nervian Tr2
->92  
Ligerian Tr1
   
->96  
Cenomanian Cn
       
->108
inf.
 
Albian
 
(Vraconian)
Gault
 
->113  
Aptian
 
Urgonian
 
->117  
Barremian
   
(Wealdian) W
->123?
Neocomian
Hauterivian
     
->131?
Valanginian
     
->145.5
Berriasian
   
(Purbeckian)
->141?
Jurassic
sup.
Malm
Tithonian
Portlandian
Tithonique
(Volgian)
 
(virgulian)
 
->146?
Kimmeridgian
(Pterocerian)
 
Sequanian
Lusitanian
->154
Oxfordian
Rauracian
Argovian
Oxfordian s.str.
->160
mid.
Dogger
Callovian
       
->164
Bathonian
     
->170
Bajocian Bj
     
->175
inf.
Aalenian
     
->184
Lias
Toarcian To
       
->191
Pliansbachian
Domerian
Charmouthian
 
(Virtonian) Vr
Carixian
   
->200?
Sinemurian Sn
Lotharingian
     
Sinemurian
     
->199.6
Hettangian Ht
   
Infralias
 
 
Trias
sup.
 
Rhetian Rh
   
->220  
Norian
Keuper K
   
->230  
Carnian
   
->233
mid.
 
Ladinian
Lettenkohle
 
(Conchylian) Cc
->240  
Anisian
Virglorian
Muschelkalk
   
 
inf.
Scythian
Olenekian
Werfenian
Buntsandstein
 
(Poecilian) Pc
->251
Indusian
->255
Paleozoic Primary
Permian
sup.
Thuringian
Tartarian
Zechstein
   
->258
Kasanian
->265
inf.
Saxonian
Kungurian
Rotliegende
 
->275
Artinskian
->285
Autunian
Sakmarian
 
->299
Asselian
 
Carboniferous

Carboniferous sup.
ou
Silesian

Stephanian
Gzhelian
C
 
Pennsylvanian (USA)
Houiller H
 
B
 
->305
Kasimovian
A
 
 
Westphalian
Moscovian
D
 
 
C
 
 
B
 
->315
A
 
 
Namurian
Bashkirian
Yeardonian
(C)
Mississipian (USA)
 
Marsdenian
 
Kinderscoutian
(B)
 
Alportian
 
Serpukhovian
Chokierian
 
Arnsbergian
(A)
->325
Pendleian
 
Carboniferous inf.
or
Dinantian
Visean V
Brigantian
Warnantian
    Calcaire carbonifere
 
Asbian
Livian
   
Holkerian
Arundian
->345
Chadian
Moliniacian
   
 
Ivorian
   
->359.2
Hastarian
   
->365
Devonian
sup.
 
Famennian Fa
     
Strunian
->375          
->380
mid.
 
Givetian Gv
     
->390  
Eifelian
     
Couvinian Co
 
inf.
 
Emsian
   
Burnotian Bt
->400  
Coblencian Cb
     
   
Praguian
   
Siegenian
->416  
Lochkovian
(Downtonian)
 
Gedinnian G
->415
Silurian Sl
sup. Sl2
Pridoli
Pridolian
Ludlowian
Pridolian
Gothlandian
 
->425
Ludlow
Ludfordian
 
Gorstian
->430
Wenlock
Homerian
Wenlockian
(Tarannonian)
Sheinwoodian
->443.7
inf. Sl1
Llandovery
Telychian
Llandoverian
 
Aeronian
Rhuddanian
->445
Ordovician
sup.
 
Ashgill
Ashgillian
     
->455  
Caradoc
Caradocian
   
->462
inf.
 
Llandeilo
Llandeilian
   
Salmian Sm
->465  
Llanvirn
Llanvirnian
   
->480  
Arenig
Arenigian
Skiddavian
 
->488.3  
Tremadoc
Tremadocian
   
->515
Cambrian
sup.
   
Potsdamian
   
(Revinian) Rv
 
mid.
 
Mayaian
Acadian
   
(Devillian) Dv
Amgaian
 
inf.
 
Lenian
Georgian
     
->525
Atdabanian
->530
Tommotian
->542
Paleocambrian
->650
Precambrian

Proterozoic,

Algonkian

Neoproterozoic
infracambrian
Neoprot. sup.
Brioverian
Eocambrian
   
->850
Cryogenian
->1000
Tonian
->1200 Mesoproterozoic  
Stenian
Pentevrian
   
->1400
Ectasian
->1600
Calymmian
->1800 Paleoproterozoic  
Statherian
Icartian
   
->2050
Orosirian
->2300
Rhyacian
->2500
Siderian
->2800
Archean
Neoarchean
         
->3200
Mesoarchean
->3600
Paleoarchean
->4550
Eoarchean

top

jauniaux

© CMPB